Rakennuttaminen ja laadunvalvonta

Toteutusvaiheen laadunvarmistuksella varmistetaan suunnittelun mukainen lopputulos sekä huolehditaan sisäilman laatutavoitteiden saavuttamisesta. Alla on yrityksemme yleisimmät palvelut liittyen laadunvarmistukseen ja rakennuttamistehtäviin.

PROJEKTINJOHTO JA VALVONTA

Korjaus- ja uudisrakentamisen projektinjohto ja valvonta ovat palveluita, jotka varmistavat hankkeen sujuvan toteutuksen nykypäivän standardien ja asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti, sekä pitää hankkeen toivotussa aikataulussa ja alkuperäisen budjetin puitteissa. Projektinjohto tarjoaa asiantuntevan ohjauksen koko projektin ajan, strategisesta suunnittelusta aina toteutuksen loppuun, kun taas valvonta keskittyy työmaan päivittäiseen seurantaan, laadun varmistamiseen ja mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Sijoittamalla näihin palveluihin saatte rauhallisen mielen tietäessänne, että korjaushankkeenne etenee asiantuntevasti ohjattuna ja valvottuna, mikä takaa projektinne onnistumisen.


MERKKIAINETUTKIMUS

Merkkiainekokeella tarkoitetaan tutkimusmenetelmää, jossa erityistä kaasua ja sitä havaitsevaa mittalaitetta apuna käyttäen selvitetään rakenteen sisällä ja rakenteen läpi tapahtuvia ilmavirtauksia. Merkkiainekokeilla voidaan havaita hyvinkin pieniä yksittäisiä ilmavuotoja. Merkkiainetutkimuksia tehdään tyypillisimmillään sisäilma- ja tiivistyskorjauskohteissa osana laadunvarmistusta. Lisäksi merkkiainetutkimuksia tehdään olemassa olevien rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisissä tutkimuksissa, kun halutaan selvittää, onko epäpuhtauksilla mahdollisuus kulkeutua sisäilmaan jonkin rakenneosan kautta.


KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI

Kosteudenhallintakoordinointi on keskeinen palvelu rakennusprojektien onnistumisen kannalta, varmistaen, että kaikki kosteuteen liittyvät riskit tunnistetaan ja hallitaan tehokkaasti projektin kaikissa vaiheissa. Kosteudenhallintakoordinaattorit työskentelevät tiiviisti projektitiimin kanssa, implementoiden parhaita käytäntöjä ja teknologioita kosteuden hallintaan, alkaen perustusten valamisesta aina lopulliseen viimeistelyyn sekä kosteusolosuhteiden aktiiviseen seurantaan. Nykyisin viranomaiset velvoittavat uudiskohteissa nimettäväksi kosteudenhallintakoordinaattorin tmv., mutta kosteuden hallinta on muutoinkin välttämätön investointi kaikille, jotka arvostavat rakennuksen pitkäaikaista kestävyyttä ja käyttäjien hyvinvointia.


TAKUUTARKASTUS

Rakennushankkeen takuutarkastus on palvelu, joka suoritetaan rakennusprojektin valmistumisen jälkeen. Tällä varmistetaan, että kaikki työt on tehty sopimuksen mukaisesti ja rakennusstandardien vaatimusten mukaan. Tämä tarkastus antaa mahdollisuuden tunnistaa ja korjata mahdolliset puutteet tai virheet ennen takuuajan päättymistä, suojaten näin sekä rakennuttajan että loppukäyttäjien etuja. Asiantuntevalla takuutarkastuksella varmistetaan, että rakennusprojekti saavuttaa sille asetetut laatuvaatimukset, minimoiden samalla tulevaisuuden korjauskustannukset ja lisäten kiinteistönne arvoa ja käyttäjien tyytyväisyyttä.


KONSULTOINTI

Tarjoamme yleisimpien palvelujen lisäksi myös muuta konsultointia, kuten korjausrakentamiseen ja uudiskohteiden selvitysprosessiin, asiakirjatarkasteluun tai vaikkapa asuntokauppoihin liittyvää konsultointia. Kaikissa konsultointitehtävissä noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Vaikeasti rajattavissa konsultointitehtävissä tarjoamme osaamistamme aina aikapalkkioperusteisesti ja pyrimme tarjouksessamme määrittämään toimeksiannon tavoitteet mahdollisimman hyvin.