Kiinteistön kuntoarviolla selvitetään kiinteistön lähitulevaisuuden korjaustarpeita. Kuntoarvio antaa kokonaiskuvan kiinteistön sen hetkisestä kunnosta, korjaussuositusten aikaraameista ja arvioitujen korjauskokonaisuuksien kustannuksista. PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma antaa kiinteistön päätöksentekijöille selkeät askelmerkit välittömien korjaustarpeiden ja seuraavien 10 vuoden sisällä suositeltavien kunnostuksien teettämiseksi. Teemme kuntoarvioita kaiken tyyppisiin kiinteistöihin erittäin vankalla osaamisella. Kuntoarviomme ovat laadultaan erittäin hyviä, tarkasteltavat rakenne- ja talotekniikkaosat kattavia, raportit selkeitä ja laadukkaita, PTS:n laatiminen yksiselitteistä sekä kustannuslaskenta tarkkaa, jolloin niistä on helppo tehdä päätöksiä kiinteistön korjausten priorisoimisessa. Kiinteistöjen kuntoarvioissa sovelletaan aina viimeisimpiä kansallisia ohjeita, kuten ohjekortteja RT 103002 (Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje), RT 103003 (Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje) ja RT 103098 (Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen), RT 18-10922 (Kiinteistön tekniset käyttöiät ja

kunnossapitojaksot), Valtioneuvoston ja Ympäristöministeriön viimeisiä asetuksia, Rakennusinsinööriliiton julkaisuja (RIL) sekä muita yksityiskohtaisempia rakenneosa- ja taloteknisiä puolivirallisia ohjeita/määräyksiä.

Asuntokaupan kuntotarkastus tehdään tyypillisesti asuntoa myytäessä. Asuntokauppa on prosessi, jossa molemmat osapuolet (myyjä ja ostaja) pyrkivät saavuttamaan yhteisymmärryksen kodin arvosta ja kunnosta. Prosessin avoimuus ja luottamus ovat avainasemassa onnistuneen kaupan kannalta. Tässä yhteydessä asunnon kuntotarkastuksen merkitys korostuu, sillä se voi nopeuttaa kodin myyntiaikaa, sen avulla minimoidaan asuntokaupan virheisiin liittyvät riskit ja kaupantekoaprosessi on läpinäkyvämpää. Kun kodin rakennustekninen kunto on selvitetty puolueettoman tahon toimesta, asunnon hinnoittelu muuttuu helpommaksi ja oikeudenmukaisemmaksi molemmille osapuolille. Tämä voi vähentää neuvotteluiden määrää ja nopeuttaa myyntiprosessia. Kuntotarkastuksen voi tilata joko asunnon myyjä, ostaja, välittäjä tai nämä yhdessä. Kustannukset jaetaan tilaajan mukaan, joko ostajan, myyjän tai molempien kesken. Tämä joustavuus mahdollistaa eri osapuolten tarpeiden huomioimisen ja edistää avoimuutta asuntokaupassa.

Tyypillisesti kuntotarkastus suoritetaan pintapuolisesti, rakenteita rikkomatta, mikä suojaa kiinteistön eheyttä. Mikäli asiakirjatarkasteluissa havaitaan selviä riskikohtia, voidaan jo tarkastuksessa käyttää myös rakenteita rikkovia tutkimuksia. Tarkastuksen päätteeksi laaditaan kirjallinen raportti, joka kuvaa kiinteistön tärkeimmät korjaustarpeet, mahdolliset vauriot tai -riskit, yleiset puutteet sekä ehdottaa toimenpiteitä niiden korjaamiseksi. Raportti tukee myyjän tiedonantovelvollisuutta ja auttaa ostajaa tekemään tietoon perustuvan päätöksen.

Kuntotarkastukset toteutetaan ohjekortin KH 90-00394 (KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ, Suoritusohje) mukaisesti.

Kiinteistöjen kuntoarvioiden ja asuntokaupan kuntotarkastusten lisäksi teemme myös tarkempia ja ns. rakenteita rikkovia kuntotutkimuksia, kuten kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia, julkisivujen kuntotutkimuksia betoniteknisine tutkimuksineen, takuutarkastuksia, asbesti- ja haitta-ainetutkimuksia sekä yleistä konsultointia esim. asuntokaupan riitatapauksissa.