Tausta

Kattoremonttien ja julkisivusaneerausten suunnittelu kuuluu oleellisena osana kiinteistön peruskorjauksia ja kunnossapitoa. Oikea-aikaiset ja toteutuksiltaan tarkoituksenmukaiset korjaukset ennaltaehkäisevät myöhemmin aiheutuvia laajempia korjaustarpeita. Joskus julkisivusaneerauksien yhteydessä voidaan lisätä kiinteistön arvoa ja parantaa energiataloudellisuutta.

Julkisivusaneeraus on merkittävä investointi kiinteistön elinkaaren pidentämiseksi, ulkonäön parantamiseksi ja energiatehokkuuden lisäämiseksi. Julkisivun kunnostaminen vaatii huolellista suunnittelua, jossa yhdistyvät tekninen osaaminen, esteettinen näkemys ja rakennuksen historiallisen arvon ymmärtäminen. Julkisivusaneerauksen suunnittelupalvelut tarjoavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka kattaa kaikki nämä näkökulmat. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä julkisivusaneerauksen suunnittelupalvelut pitävät sisällään ja miksi ne ovat tärkeitä.

Kartoitus ja Analyysi

Julkisivusaneerauksen suunnitteluprosessi alkaa rakennuksen nykytilan kartoituksella ja analyysillä. Tässä vaiheessa arvioidaan rakennuksen julkisivun kunto, tunnistetaan vauriot ja niiden syyt sekä määritellään korjaustarpeet. Kartoituksen tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteluratkaisut perustuvat tarkkaan tietoon rakennuksen todellisesta tilasta. Lisäksi julkisivun kuntotutkimuksissa asetetaan jo alustavat kustannusvaikutukset tietyille korjauskokonaisuuksille tai eri vaihtoehdoille, jotta tilaaja ymmärtää taloudelliset vaikutukset. Julkisivun kuntotutkimusta on jossain määrin avattu kohdassa Julkisivujen ja betonirakenteiden kuntotutkimus.

Suunnittelu

Suunnittelupalvelut ottavat huomioon rakennuksen arkkitehtuurin, käytössä olevat materiaalit, mahdolliset suojelumääräykset, energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuudet ja muut rakennuksen sijainnin erityispiirteet. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan korjaa olemassa olevia vikoja, vaan myös parantavat rakennuksen ulkonäköä ja toiminnallisuutta pitkän aikavälin tarkastelussa.

Nykyään julkisivusaneerauksen suunnittelussa kiinnitetään myös erityistä huomiota energiatehokkuuden parantamiseen. Suunnittelupalvelut tarjoavat ratkaisuja, kuten lisälämmöneristystä ja ikkunoiden uusimista energiatehokkaammiksi. Nämä toimenpiteet vähentävät kiinteistön energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä, mikä on sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta kestävä ratkaisu.

Julkisivun ulkonäkö on merkittävä osa rakennuksen identiteettiä ja sen sopeutumista ympäröivään kaupunkikuvaan. Suunnittelupalvelut tarjoavat luovia ratkaisuja, jotka kunnioittavat rakennuksen alkuperäistä ilmettä samalla kun tuodaan esiin uusia, ajanmukaisia ”elementtejä”. Tämä voi sisältää värimaailman päivittämisen, julkisivumateriaalien uusimisen tai arkkitehtonisten yksityiskohtien entisöinnin.

Rapattujen julkisivujen kunnostussuunnittelu aloitetaan selvittämällä rappauksen kunto ja kiinnittymisen laatu alustaan. Erityistä huomiota kiinnitetään halkeamiin, ns. kopoihin alueisiin ja rappauksen irtoamisiin sekä kosteusvaurioihin, jotka ovat tyypillisiä ongelmia rapatuissa julkisivuissa. Kunnostussuunnittelussa määritellään sopivat korjausmenetelmät ja -materiaalit, jotka vastaavat alkuperäisen rappauksen teknisiä ja esteettisiä ominaisuuksia. Tämä voi sisältää halkeamien injektointia, vaurioituneiden rappausalueiden uusimista tai koko julkisivun uudelleenrappausta. Lisäksi suunnitelmaan sisällytetään toimenpiteet rakenteen vedenpoiston ja mahdollisen tuuletuksen parantamiseksi, mikä on tärkeää kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi.

Betonirakenteiden korjaussuunnittelu sisältää vaurioiden syiden analysoinnin asiakirjatarkastelun (lähinnä julkisivun ja betoniin liittyvät kuntotutkimukset) perusteella ja niiden pohjalta korjausmenetelmien valinnan. Tavoitteena on paitsi korjata havaitut vauriot, myös ehkäistä niiden uusiutuminen tulevaisuudessa. Käytettävät korjausmenetelmät voivat vaihdella paikallisista paikkauksista ja injektointimenetelmistä aina rakenteen osittaiseen tai täydelliseen uusimiseen. Suunnittelussa huomioidaan myös mm. parvekkeiden vedeneristys ja pintakäsittelyt, jotta varmistetaan niiden pitkäikäisyys ja käyttömukavuus.

Vesikaton saneeraussuunnittelu käynnistyy kattavan kuntoarvion myötä, jossa tarkastellaan katon vesitiiveyttä, eristeiden kuntoa ja ikääntymistä, kattoturvatuotteiden toimivuutta ja mahdollisia vaurioita. Lisäksi voidaan arvioida yläpohjarakenteen kuntoa esim. tuulettuvissa alustiloissa. Kartoituksen perusteella laaditaan suunnitelma katon korjaustoimenpiteille. Saneeraussuunnittelu kattaa uusien kattomateriaalien valinnan, eristysratkaisut sekä mahdolliset parannukset kattoturvallisuuteen ja sadevesien hallintaan. Eri kattotyyppien, kuten tasakattojen, harjakattojen ja viherkattojen, saneerauksessa otetaan huomioon kunkin kattotyypin erityisvaatimukset ja parhaat vallitsevat käytänteet. Vesikaton saneerauksessa pyritään myös parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta esimerkiksi lisäämällä lämmöneristystä tuulettuvien yläpohjien osalta.