Rakennusten kuntotutkimukset

Kuntotutkimus on nimensä mukaisesti rakennuksen kuntoon liittyvää tarkempaa tutkimista. Useimmiten rakennuksen kuntotutkimus vaatii rakenteita rikkovia toimenpiteitä sisältäen myös muita rakenteiden tarkempia arviointimenetelmiä. Kuntotutkimuksella tarkoitetaan koko rakennuksen tai rajatun osakokonaisuuden, kuten betonirakenteiden, kunnon ja toimivuuden sekä korjaustarpeen selvittämistä. Tutkimustarpeen lähtökohtana on usein jokin rakennuksen ikääntymiseen liittyvä korjaustarveselvitys, todettu ongelma tai epäily tai peruskorjaushankkeeseen liittyvä tarve selvittää korjauslaajuutta ja -tapaa. Kuntotutkimuksen tarkoitus on antaa riittävän laaja ja luotettava tieto tutkimuskohteen kunnosta, korjaustarpeista ja -tavoista sekä ohjaamaan kiinteistön omistajaa oikeaan suuntaan rakennuksen kunnossapitoon liittyvissä päätöksissä.

Tyypillisiä kuntotutkimuksia ovat mm. sisäilmatutkimus eli tarkemmin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, sekä julkisivun ja betonirakenteiden kuntotutkimus ja muut rakenteiden kuntoarviot. Taloteknisiin järjestelmiin tehtäviä tutkimuksia ovat mm. LVIA-tekninen kuntoarvio ja -tutkimus. Lisäksi rakennuksen purku- tai korjaushankkeen yhteydessä saatetaan tehdä asbesti ja haitta-ainekartoitus, mikäli rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994.

Laadukas kuntotutkimus on ensimmäinen ja ehkäpä jopa tärkein vaihe tarpeen mukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kattava ja aukoton tutkimusraportti antaa tarvittavat tiedot rakennuksen kunnosta ja sen korjaustarpeista, mikä ohjaa kiinteistön omistajaa oikeiden päätösten tekemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että laadukkaan kuntotutkimuksen ansiosta ei tehdä ali- tai ylikorjaamista vaan keskitytään olennaisiin tekijöihin korjaustarpeiden määrittämisessä.

Alla olevissa linkeissä on listattu yrityksen tarjoamia yleisimpiä tutkimuksia. Lisäksi yritys tarjoaa muitakin rakennusterveyteen ja rakennusfysiikkaan liittyviä asiantuntijapalveluita, joita voi tiedustella yhteydenotolla.

SISÄILMATUTKIMUS

Sisäilmatutkimus on erikoistunut palvelu, joka tähtää rakennuksen sisäilman laadun arviointiin ja parantamiseen. Sen avulla tunnistetaan sisäilmaongelmia, kuten mikrobiperäiset epäpuhtaudet, VOC-tasot, kosteusvauriot ja muut ilman epäpuhtaudet, jotka voivat vaikuttaa asumisterveyteen ja -viihtyvyyteen. Sisäilmatutkimuksemme tarjoaa perusteellisen selvityksen rakennuksen sisäilmasta, auttaen tunnistamaan piilevät ongelmat ja tarjoamaan kohdennettuja ratkaisuja niiden korjaamiseen.

Tämän palvelun avulla voitte varmistaa, että kiinteistönne tarjoaa terveellisen ja turvallisen ympäristön asukkaille tai työntekijöille, mikä lisää kiinteistön arvoa ja käyttäjien tyytyväisyyttä. Tässä osiossa esitellään kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen kansallinen ohjeistus ja tutkimusprosessin vaiheet pääpiirteittäin. Ennen tutkimusten tilaamista on syytä varmistaa kuntotutkijan pätevyys. Tässä osiossa kerrotaan tarkemmin rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisistä kuntotutkimuksia sekä erinäisistä mittausmenetelmistä.


KUNTOARVIO JA KUNTOTARKASTUS

Kiinteistöjen kuntoarvio ja kuntotarkastus ovat asiantuntijapalveluita, jotka tarjoavat omistajille, ostajille ja sijoittajille kattavan kuvan kiinteistön nykytilasta ja tulevaisuuden korjaustarpeista. Kuntoarvion avulla saatte tarkkaa tietoa rakennuksen rakenteellisesta kunnosta, mahdollisista vaurioista ja korjaustarpeista, mikä auttaa priorisoimaan korjaustoimenpiteet ja suunnittelemaan taloudellisesti tehokkaan korjausaikataulun. Kuntotarkastus puolestaan keskittyy yksityiskohtaiseen tutkimukseen, joka paljastaa piilevät viat ja antaa luotettavan arvion kiinteistön kunnosta. Hyödyntämällä näitä palveluita voitte tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, välttää odottamattomia korjauskuluja ja lisätä kiinteistönne arvoa markkinoilla.


ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

Asbesti- ja haitta-ainetutkimus voi tulla tarpeeseen peruskorjauksen tai purkutyön yhteydessä. Asbestia ja muita haitta-aineita sisältäviä materiaaleja on käytetty rakennuskannassamme useita vuosikymmeniä. Haitta-aine on yleistermi sellaisista rakennusmateriaaleissa käytetyistä aineista, jotka ovat terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. Tarjoamme tasokkaat haitta-ainekartoitukset – asbestikartoitus ja muut haitta-ainetutkimukset tulisi teettää kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä, joihin kohdennetaan korjaus- ja purkuhankkeita.


JULKISIVUJEN JA BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS

Julkisivun kuntotutkimus, erityisesti keskittyen betoniteknisiin tutkimuksiin ja ulkovaipparakenteiden julkisivun osiin, on olennainen palvelu rakennusten pitkäikäisyyden ja toiminnallisuuden varmistamiseksi. Tämä tutkimus tarjoaa ymmärryksen julkisivun rakenneosien ja betonirakenteiden kunnosta, mahdollistaen räätälöidyt korjaustoimenpiteet.  Julkisivun kuntotutkimuksessa selvitetään mm. julkisivun, puurakenteiden, muurausten, rappausten tai betonirakenteiden kunto, joiden tulosten perusteella voidaan määrittää korjaustavat. Rakennuksen julkisivujen, parvekkeiden ja ikkunoiden rakenteet ovat kuluvia rakennusosia ja niiden kuntoa tulee arvioida määrätyin aikavälein esim. 15 vuoden välein.


KOSTEUSKARTOITUS & KOSTEUSMITTAUS

Kosteuskartoitus ja kosteusmittaus ovat keskeisiä palveluita rakennusten ylläpidossa, vesivahinkotilanteissa ja ns. sisäilmatutkimuksissa. Nämä menetelmät tarjoavat luotettavan kuvan rakenteiden kosteustasosta, auttaen tunnistamaan ja puuttumaan kosteusongelmiin ennen kuin ne kehittyvät vakavammiksi. Pintakosteuskartoituksella voidaan tehokkaasti havaita mahdolliset kosteusvaurioriskit, tarjoten nopean yleiskatsauksen kiinteistön kuntoon. Kosteusmittaus täydentää kartoitusta tarjoamalla tarkkoja kosteusarvoja rakenteiden sisältä, mikä mahdollistaa ongelmakohtien täsmällisen tunnistamisen ja kohdennetut korjaustoimenpiteet.