Tarjoamme yleisimpien palvelujen lisäksi myös muuta konsultointia, kuten korjausrakentamiseen ja uudiskohteiden selvitysprosessiin, asiakirjatarkasteluun tai vaikkapa asuntokauppoihin liittyvää konsultointia. Kaikissa konsultointitehtävissä noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Vaikeasti rajattavissa konsultointitehtävissä tarjoamme osaamistamme aina aikapalkkioperusteisesti ja pyrimme tarjouksessamme määrittämään toimeksiannon tavoitteet mahdollisimman hyvin.

Tyypillisiä toimeksiantoja voivat olla esim. asiakirjatarkastelut. Tähän kuuluvat mm. jonkun muun tahon tekemien suunnitelmien toteutettavuuden ja rakennusfysiikan näkökulmasta toimivuuden arvioimiseen. Lisäksi asiakirjatarkastelua voidaan tehdä, jos asiakas ei ymmärrä joidenkin asiakirjojen, kuten tutkimusraporttien sisältöä, ja tarvitsee selkeämmät suuntaviivat ja yhteenvedot. Lisäksi voimme kasata yhteen useiden asiakirjojen oleellisimmat seikat, kuten kiinteistössä tehtyjen runsaiden tutkimusraporttien osalta. Suunnitelmatarkastukset ovat osaltamme useimmiten rakennusfysikaalisten suunnitelmien ja rakennesuunnitelmien kosteus- ja sisäilmateknisiin seikkoihin liittyviä tarkasteluita. Yleensä tarkastellaan tiivistyskorjauksen toteutuskelpoisuutta kyseessä olevien rakenteiden ja liittymien osalta tai kosteuden- ja lämmöneristykseen liittyviä seikkoja. Ne voivat pitää sisällään jopa rakenneosan rakennusfysikaalista mallinnusta, jos ei muuten voida riittävällä tarkkuudella arvioida jonkin rakenneosan toimivuutta.

Toisinaan konsultointia voidaan tarvita myös asuntokauppaan liittyvissä riitatapauksissa. Niin ostajan kuin myyjän näkökulmista voidaan muodostaa asiantuntijalausuntoja, joilla pyritään uskottavasti tuomaan esille asuntokaupan myyntiin/ostoon liittyvät rakennustekniset näkökulmat. Asiantuntija perehtyy kaikkeen saatavaan aineistoon ja pyrkii tuottamaan hyödyllistä teknistä tietoa riitakysymyksen ratkaisemiseksi. Asiantuntijalausunnoissa selvitetään kiinteistön kuntoon liittyviä seikkoja, asuntokaupan vaatimusten täyttymisen näkökulmasta. Annettujen esitietojen ja paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella arvioidaan mahdollisia laatupuutteita, sekä korjausta vaativia vikoja ja rakennusvirheitä. Lausunnoissa otetaan kantaa yleisellä tasolla siihen, liittyykö jokin havaittu puute/tekijä varsinaiseen rakennusvirheeseen tai esim. vaurioiden syntymekanismiin ja/tai ovatko havaitut tekijät omiaan asettamaan korvausehtoja myyjälle, vai kuuluvatko ne ostajan ns. selonottovelvollisuuden piiriin. Asuntokauppaan liittyvät riidat ovat aina henkisesti raskaita, jonka vuoksi niiden hoitaminen on mielekästä ulkoistaa, paitsi asianajajan, myös teknisen asiantuntijan hoidettaviksi.