Rakennusfysikaalisissa tarkasteluissa keskitytään rakennuksen tai jonkin rakenteen kosteus- ja lämpöteknisiin ominaisuuksiin eli rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, jolloin myös rakennuksen käyttötarkoitus ja ulkopuoliset olosuhteet myös huomioidaan. Joskus korjaussuunnittelun tai uudiskohteiden suunnittelun toteutusratkaisuja täytyy arvioida rakennusfysikaalisin tarkasteluin, mikä saattaa vaatia raskaitakin laskenta- tai mallinnustoimia. Lisäksi lupaviranomainen voi vaatia rakennusfysikaalisen toiminnan varmistamista, jolloin hankkeeseen nimetään rakennusfysiikan asiantuntija. Rakennusfysiikan asiantuntija tuntee kaikki oleelliset tekijät kosteuden ja lämmön siirtymiseen liittyen sekä niiden vaikutuksista rakenteissa.

Rakennusfysikaalista tarkastelua voidaan tehdä kokonaan tai osittain pelkän lähtöolettamusten pohjalta. Lähtöolettamukset ovat mm. rakennetyyppien, -kerrosten ja käytettyjen materiaalien tiedot, sisä- ja ulkoilmaolosuhteet tai tarkemmin rakenneosan eri puolin vaikuttavat olosuhteet sekä ilmanvaihtotekniset ratkaisut. On kuitenkin tilanteita, jolloin ei voida tehdä olettamuksia vaan täytyy ensin tehdä mittauksia, jotta saadaan varmistettua jokin olosuhde tai tekijä. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen, jo esim. olemassa olevan rakennuksen RAK-piirustuksissa esitetyt rakennetyypit poikkeavat todellisesta toteutuksesta, kosteusolosuhteet voivat olla ajateltua rankemmat, sisäilman kosteuslisä normaalista poikkeava, rakenteen yli vaikuttavien paine-erojen voimakkuus luultua suurempi tai siitä aiheutuvan ilmavirtauksen suunta päinvastainen suhteessa oletukseen (eli sisäilma ns. ylipaineinen ulkoilmaan nähden). Suurimmaksi osaksi rakennusfysikaalista tarkastelua voidaan kuitenkin tehdä erilaisin lähtöoletuksin ja reunaehdoin varsinkin korjaus- ja uudiskohteiden suunnitteluvaiheessa.

Jos tarvitset apua suunnitteluvaiheen tai olemassa olevan rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden arvioimisessa, jätä yhteydenottopyyntö tai ota suoraan yhteyttä minuun!