Asbesti- ja haitta-ainetutkimus voi tulla tarpeeseen peruskorjauksen tai purkutyön yhteydessä. Asbestia ja muita haitta-aineita sisältäviä materiaaleja on käytetty rakennuskannassamme useita vuosikymmeniä. Haitta-aine on yleistermi sellaisista rakennusmateriaaleissa käytetyistä aineista, jotka on terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. Myös asbesti on haitta-aine, mutta sen terveydellinen merkitys on koettu niin oleelliseksi, että se halutaan nostaa myös tässä erilliseksi osa-alueeksi puhuttaessa haitta-aineista. Rakennusmateriaalien asbestista ja haitta-aineista voi lukea lisää kohdasta Asbesti ja haitta-aineet.

ASBESTIKARTOITUS

Asbestia on käytetty Suomessa rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1993.  Rakennuksen rakennusmateriaalit, sisältäen talotekniset järjestelmät, tulee aina tutkia, kun kiinteistöön tehdään korjaus- tai purkutöitä ja rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994. Asbestikartoitus on tutkimus, missä selvitetään rakennuksessa käytettyjen, asbestia sisältävien, materiaalien määrät, asbestilaadut ja asbestia sisältävän materiaalin kunto sekä pölyävyys purettaessa.

HAITTA-AINETUTKIMUS

Asbestin lisäksi on olemassa monia muitakin terveydelle tai ympäristölle vaarallisia haitta-aineita, kuten PAH-, PCB-, raskasmetalliyhdisteet (esim, lyijy) tai öljyhiilivedyt (esim. bentseeni). Kaikka haitta-aineita sisältävät materiaalit eivät aiheuta välitöntä haittaa tilan käyttäjälle. Kuitenkin esim. PAH-yhdisteet ovat sellaisia, joita voi esiintyä sisäilmassa ja saattavat heikentää sisäilman laatua.

Haitta-ainetutkimus kannattaa tehdä asbestikartoituksen tai kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen yhteydessä, jos haitta-aineella epäillään olevan vaikutus sisäilman laatuun. Haitta-ainetutkimuksessa selvitetään rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien sisältämien haitta-aineiden määrä ja sijainti. Tutkimusraportissa annetaan myös haitta-ainetta sisältävän materiaalin jäteluokka, sekä ohjeet mahdollisen purkutyön toteutuksesta. Lisäksi tutkimuksessa voidaan selvittää purkujätteen hyötykäyttökelpoisuutta esim. betoni- ja tiilirakenteiden osalta.